వ‌రం

వ‌రం

సిగ్గుపడటం ఓ కళ! సిగ్గులేకపోవడం ఓ వరం!! 

- బత్తుల ప్రసాదరావు