మనిషి మెదడు ప‌నితీరు

మనిషి మెదడు ప‌నితీరు

మనిషి మెదడు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది... రెండు సందర్భాల్లో తప్ప! ఒకటి మనం పరీక్షలు రాసేటప్పుడు. రెండు మనం ప్రేమలో పడినప్పుడు!!