పాట

పాట

మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా  ।।2।।
తలపులు ఎన్నెన్నో కలలుగా కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు          ।।మౌనమే।।
చీకటి గుహ నీవు 
చింతల చెలి నీవు
నాటక రంగానివే మనసా
తెగిన పతంగానివే
ఎందుకు వలచేవో
ఎందుకు వగచేవో
ఎందుకు రగిలేవో ఏమై మిగిలేవో ।।2।।
కోర్కెల సెగ నీవు 
కూరిమి వల నీవు
ఊహల ఉయ్యాలవే మనసా
మాయల దెయ్యానివే
లేనిది కోరేవు ఉన్నది వదిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు ।।2।।
చిత్రం: గుప్పెడు మనసు
సంగీతం: ఎమ్‌.ఎస్‌.విశ్వనాథన్‌
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం: మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ