నిజాలు చెప్పే ఆ ముగ్గురు?

నిజాలు చెప్పే ఆ ముగ్గురు?

ఈ లోకంలో నిజం చెప్పేది ముగ్గురే... పసిపిల్లలు, మందుబాబులు, కోపంలో ఉన్న వాళ్లు!!