పాట

పాట

తొలి వలపే.. తొలి వలపే
తియ్యనిదీ.. తియ్యనిదీ
మదిలో ఎన్నడు మాయనిది
తొలి వలపే తియ్యనిదీ
మదిలో ఎన్నడు మాయనిది
నీ కొరకే దాచినదీ వేరెవరూ దోచనిదీ //తొలి//
పొగరూ సొగసూ గల చిన్నది
బిగి కౌగిలిలో ఒదిగున్నది
ఈ విసురూ ఎక్కడిదీ
నీ జతలోనే నేర్చినదీ //తొలి//
కనులూ కలలూ కలబోయనీ
నీలో సగమై పెనవేయనీ
కలకాలం ఈ ప్రణయం
నిలవాలీ మనకోసం //తొలి//
వలచే హృదయం విలువైనది
కలిసే బంధం విడిపోనిదీ
అనురాగం కొనలేనిదీ
అది ఒకటే మన పెన్నిధీ //తొలి//
చిత్రం: నీడలేని ఆడది
సాహిత్యం: సినారె
సంగీతం: చెళ్లపిళ్ల సత్యం 
గానం: సుశీల, బాలు