ఎవరూ శాకాహారులు కారు!

ఎవరూ శాకాహారులు కారు!

ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ శాకాహారులు కారు. ఎందుకంటే, ఎప్పుడో ఒకసారి ఎవరిదో ఒకరిది బుర్ర తినే ఉంటారు!!