ఎందుకో తెలుసా?

ఎందుకో తెలుసా?

పెళ్లిచూపుల కోసం అమ్మాయి ఇంటికి అబ్బాయే వెళ్తాడు.. ఎందుకో తెలుసా? దేవతల దగ్గరికి భక్తులే వెళ్లాలి కాబట్టి!