పోటీకి కథలు పంపడానికి గడువు ఆగస్టు 1వ తేదీతో పూర్తి అయ్యింది