ప్రశ్న

  • 1115 Views
  • 3Likes

    అందెశ్రీ

  • హైదరాబాదు
  • 9848560986
అందెశ్రీ

ఎవడురా... వాడెవడురా
ప్రణవ వీణలు మీటినోడు
ఎవడు ఎవడాడెవడురా
గుండె తీగలు తెంపినోడు
ఎండమావుల రాలిపడిన
చినుకు పండు వెన్నెలా
గండుకోయిల గానమధురిమ
పానవట్టమేగా ఇల
     ఎచట నుంచి రాకమనదీ
     వెళ్లునది మన మెచటికో
     కల్లగాదిది ఎల్లజగతికి
     ఉల్లమున ఉదయించు ప్రశ్న
     ప్రాణి జీవనయానమంతా
     చావు పుటుకల సమరమేగా
     ఉండగోరిన ఎంతకాలం
     ఉండు పదిలంగుండునా?
కణం నుంచి మనలపెంచి
కనికరమె లేకుండ తుంచి
ఆడుకొనుటకు జీవకోటితో
హక్కు ఇచ్చినదెవడురా
దిక్కులను వెలిగించునాత్మ
దీపమారిన చందమేనా!
అంధకారమె లోకమంతా
అల్ల నా చైతన్యమెంత
     పంచభూతాలేకమైతే
     ప్రాణికాకృతి కలిగెరా
     ప్రకృతి పొత్తిళ్లలో అది
     ప్రపంచమ్మై వెలిగెరా
     కంచె చేను మేసినా
     చందాన పంచన మిగిలెనా
     సత్తు చిత్తుల విశ్వతత్వం
     నిఖిలమై తా నిండి ఉన్నది

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


పునర్నిర్మాణం

పునర్నిర్మాణం

దోర్నాదుల సిద్దార్థ


మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

- ఈతకోట సుబ్బారావు


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి


ప్రకృతి చిత్రం

ప్రకృతి చిత్రం

సి ఎస్‌ రాంబాబు