తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం


వీటిలో ఏ పత్రిక/ పత్రికలనైనా ఇంటికి తెప్పించుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే.. మీకు ఏ పత్రిక/ పత్రికలు కావాలో ఇక్కడ తెలియజేయండి. మీ చిరునామా కూడా ఇవ్వడండి. ఆ పత్రిక/ పత్రికలను మీ ఇంటికి పంపించే ఏర్పాటు చేస్తాము