నెల - సంవత్సరం సమస్య పూరణాలు
05-2020 హింసాధర్మమె ముక్తినిచ్చు జగతిన్ హేరాళమై ఒప్పగన్

హింసాధర్మమె ముక్తినిచ్చు జగతిన్ హేరాళమై ఒప్పగన్
12-2019 చాచా నెహ్రూయె బాల శత్రువు చూడన్

చాచా నెహ్రూయె బాల శత్రువు చూడన్
07-2019 మాంస‌ము తిన‌న‌ట్టివాడు మ‌నుజుండ‌గునా?

మాంస‌ము తిన‌న‌ట్టివాడు మ‌నుజుండ‌గునా?
08-2019 గుండె ఆగిపోగ పండుగగును

గుండె ఆగిపోగ పండుగగును
09-2019 పీతతాతయె సరియైన నేతయగును

పీతతాతయె సరియైన నేతయగును
06-2019 ఓట్లురానివాడె సీట్లు గెలుచు

ఓట్లురానివాడె సీట్లు గెలుచు
01-2019 దయ్యమునే ఎన్నుకున్న ధర్మంబగురా

దయ్యమునే ఎన్నుకున్న ధర్మంబగురా
02-2019 కామాతురుడైన‌వాడె ఘ‌నుడ‌గు జ‌గ‌తిన్‌

కామాతురుడైన‌వాడె ఘ‌నుడ‌గు జ‌గ‌తిన్‌
03-2019 క‌ర్ణుడు పిసినారిగాదె గ‌మ‌నింపంగ‌న్‌

క‌ర్ణుడు పిసినారిగాదె గ‌మ‌నింపంగ‌న్‌
04-2019 త‌ల‌ను తాక‌ట్టు పెట్టుటె ధ‌ర్మ‌మ‌గును

త‌ల‌ను తాక‌ట్టు పెట్టుటె ధ‌ర్మ‌మ‌గును
05-2019 లాడువారి ఓటు కీడు దెచ్చు

లాడువారి ఓటు కీడు దెచ్చు
10-2019 ఏకపత్ని ఉన్న ఎంత తప్పు!

ఏకపత్ని ఉన్న ఎంత తప్పు!
11-2019 జనము ఛీకొట్టినప్పుడే ఘనము నేడు

జనము ఛీకొట్టినప్పుడే ఘనము నేడు
01-2018 పనికిమాలినవాడెపో మంచి వరుడు

పనికిమాలినవాడెపో మంచి వరుడు
02-2018 గంగాదేవికి నీరులేదు గదరా కారుణ్యముంజూపరా!

గంగాదేవికి నీరులేదు గదరా కారుణ్యముంజూపరా!
03-2018 గాలి మేసినంత కడుపునిండు

గాలి మేసినంత కడుపునిండు
04-2018 శిశివులె తలిదండ్రులైన సిరిసంపదలే!

శిశివులె తలిదండ్రులైన సిరిసంపదలే!
05-2018 భార్యమీద చెయ్యి పాపమగును

భార్యమీద చెయ్యి పాపమగును
06-2018 కుక్కకు విశ్వాసమేది? గుణియింగన్

కుక్కకు విశ్వాసమేది? గుణియింగన్
07-2018 విష్ణువె శివభక్తుడైయ్యె విశ్వము కొరకై

విష్ణువె శివభక్తుడైయ్యె విశ్వము కొరకై
09-2018 తల్లిపాలె విషము తరచిచూడ

తల్లిపాలె విషము తరచిచూడ
10-2018 తల్లిపాలె విషము తరచిచూడ

తల్లిపాలె విషము తరచిచూడ
11-2018 బడిపంతులె చదువుకున్న భ్రష్టుండగురా?

బడిపంతులె చదువుకున్న భ్రష్టుండగురా?
12-2018 దిక్కులేనివాడె దేవుడగును

దిక్కులేనివాడె దేవుడగును