వెండితెర వెన్నెల

సీనియర్‌ సముద్రాల మాటల కడలి

పార్థసారథి చిరువోలు

ఏరువాక సాగారో!

తెలుగు వెలుగు బృందం

మంచి మాటలకు మంచి రోజులు

పరవస్తు నాగసాయిసూరి