తెలుగు పెద్దలు

అమ్మభాషకు గొడుగు గిడుగు

పి.స్నేహలతా మురళి

వర్తమానానికి ప్రతీక... కాళోజీ

నాగిళ్ల రామశాస్త్రి

బాలలే ఆయన బంధువులు

ఎం.రాజ్యలక్ష్మి (ఏడిద కామేశ్వరరావుగారి అమ్మాయి)