ప్రేమలేఖలు

ఆనంద రసార్ణవం

చక్కిలం విజయలక్ష్మి

ప్రియసఖికి ప్రేమలేఖ

విడదల సాంబశివరావు

ప్రేమ వాన కురిపిస్తావని...

పి.శ్రీనివాసులు నాయుడు

అణువణువున మీ నేను

శ్రీ లక్ష్మి

సెల్లునైనా కాకపోతిని

డా।। దుట్టా శమంతకమణి