చరిత్ర, వారసత్వం

రాయలసీమ కథారత్నాలు

డా।। అప్పిరెడ్డి హరినాథరెడ్డి

భాషకు భూషణం రాజ పోషణం

మావుడూరు సూర్యనారాయణమూర్తి

సింహపురి కళల కోవెల

ఎ.బాలభాస్కర్

శ్రీశైలం... ఘన చరితకు ఆలవాలం

డా।। దువ్వూరి భాస్కరరావు

కవిలెకట్టల చరిత్ర

డా.పి.ఎస్‌. ప్రకాశరావు