చరిత్ర, వారసత్వం

మన చరిత్రకు ‘కావలి’

వెలగా వెంకటప్పయ్య

ఇదీ తెలుగు కథాక్రమం

తెలుగు వెలుగు బృందం

‘అక్షరాలా’ దేవుళ్లు

జి.వి.వి.సత్యనారాయణరెడ్డి

రాయలసీమ కథారత్నాలు

డా।। అప్పిరెడ్డి హరినాథరెడ్డి

భాషకు భూషణం రాజ పోషణం

మావుడూరు సూర్యనారాయణమూర్తి

‘కథా తెలంగాణం’ ఘనం ఘనం!!

డా।। ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి