నుడికారం

ఒక్కో సామెత‌... ఒక్కో క‌థ‌

చొప్పదండి సుధాకర్‌

పదమదే అర్థం వేరే

అయ్యగారి శ్రీనివాసరావు

కలికి గాంధారి వేళ...

వెలగా వెంకటప్పయ్య

ములుకోల ఆడితే...

డా।। కపిలవాయి లింగమూర్తి

కాకి కథ

ఎ.ఎ.విజయకుమార్