నుడికారం

కలికి గాంధారి వేళ...

వెలగా వెంకటప్పయ్య

ములుకోల ఆడితే...

డా।। కపిలవాయి లింగమూర్తి

కాకి కథ

ఎ.ఎ.విజయకుమార్

 సామెతల సేద్యం

డొక్కా మణిచంద్రిక