తెలుగు సొబగులు

ఆ ధ్యాస ఏది?

కొడవటిగంటి కుటుంబరావు

పానుగంటి పద పయోనిధ

డా।। పి.ఎస్‌.ప్రకాశరావు

అస్తిత్వ చేతనం తెలంగాణ భాష

సంగిశెట్టి శ్రీ‌నివాస్‌

పాలమూరు పదాలు రసాలూరు

పల్లెర్ల రామమోహనరావు,

తెలుగు తిల్లికల ప్రకాశం

ఓరుగంటి మల్లిక్‌