తెలుగు సొబగులు

పసిపాపగా అమ్మ

విజయబక్ష్

పసిడి చీర వాడికి పాలకూడు

ఆచార్య శివుని రాజేశ్వరి

‘ఉప’యను రెండక్షరాలు

వడలి వేంకట అనంతరామ్‌

వెటకారాల దారిలో గోదారి

ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ

చిలుక పలుకుల మధ్య కాకిగోల

డా।। ద్వా.నా.శాస్త్రి