అధికార భాష

అక్కడంతా అమ్మభాషలోనే!

పాలబండ్ల రామచంద్ర,

కదిలింది ‘తెలుగు దండు’!  

వందవాసు శ్రీనివాస్‌

భలే మంచిరోజు

మానెం శ్రీనివాసరావు

ఎక్కడ ఉన్న తెలుగు అక్కడే

నూర్‌బాషా ర‌హంతుల్లా