వెండితెర వెన్నెల

భాషలేనిది... బంధమున్నది

ఓలేటి శ్రీనివాసభాను

సమాజమే ఇతివృత్తం

డా।। పరుచూరి గోపాలకృష్ణ, డా।। సింగుపురం నారాయణరావు

భామనే... సత్యభామనే!

సూరికుచ్చి బదిరీనాథ్‌