తెలుగు పెద్దలు

పాటల వేటూరి మాటల చాతురి

రాంభట్ల నృసింహశర్మ

అమ్మభాషకు గొడుగు గిడుగు

పి.స్నేహలతా మురళి

తెల్లవాడు... మన నిఘంటు రేడు

జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి

ఇంటిల్లిపాది కవులే

లగడపాటి వెంకట్రావు