తెలుగు పెద్దలు

తెలుగులెంక

బి.హెచ్‌.దేవీప్రకాశ్‌

పుస్తకాలే పంచప్రాణాలు

పావులూరి శ్రీనివాసరావు

మాధవ ‘రామం’... వ్యాఖ్యాన ‘భద్రాచలం’

జన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి

తెలుగుకి వెలుగు రామోజీరావు

మానుకొండ నాగేశ్వరరావు,