తెలుగు రుచులు

తెలుగువాడి రుచి... చక్కని అభిరుచి

డాక్టర్‌ జి.వి.పూర్ణచందు

సాంబారోయ్‌... సాంబారు!

డాక్టర్‌ జి.వి.పూర్ణచందు

మన ఇగుర్లు... ఆరోగ్యానికి చిగుర్లు!

డాక్టర్‌ జి.వి.పూర్ణచందు

ఆహా! ఏమి రుచి..

తేలప్రోలు వెంకట నరసింహారావు